เดินหน้าฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

ประชุมกับหัวหน้าส่วนแรงงานจังหวัดในการเตรียมความพร้อมที่จะฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านของวิทยากร สถานที่ คู่มือปฏิบัติงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระบบสารสนเทศ (Data center) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ยื่นความจำนงฝึกอาชีพในหลักสูตรต่างๆ กว่า 338,000 คน

ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี และเชียงราย มีจำนวนผู้ยื่นความจำนงเป็นอันดับต้นๆ ขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้วางแผนการฝึกอาชีพเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และฝึกอาชีพเสริม (อาชีพอิสระ) ซึ่งกิจกรรมแรกจะมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกด้วย เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบไม่เหวี่ยงแห มีเป้าหมายชัดเจน และออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนอย่างครอบคลุมทั่วถึง เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการยกระดับการฝึกทักษะฝีมือแรงงานตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับความคืบหน้าจากหน่วยงานในสังกัดทั้งสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ. และ สนพ.) ทุกแห่ง ได้ร่วม การจัดกลุ่มหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายการฝึก การกำหนดสถานที่ฝึก มีคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ และทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เสนอแนะแผนที่ชีวิต ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานในชุมชนเพื่อพบกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบตู้งาน (Job Box) ของกรมการจัดหางาน เน้นมีงานทำ มีรายได้พ้นขีดความยากจน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth